Společně pro Hejnice (SPH)

Jsme občané Hejnic, jejichž cílem je město, které nám i vám bude poskytovat kvalitní bydlení, vzdělávání, veřejné služby, sportovní aktivity, cestovní ruch a kulturní vyžití. Náš spolek je složen z občanů všech věkových kategorií různých profesí, kteří chtějí své životní zkušenosti ze svých oborů praktikovat na správném nasměrování a fungování našeho města v následujícím volebním období. Problémy našeho města nám nejsou lhostejné a budeme je aktivně řešit.

Volební program

VÝSTAVBA V OBCI

§  Revitalizace starého sídliště (povrch komunikací, dešťová a splašková kanalizace, rozšíření parkovacích míst).

§  Komplexní řešení a využití prostoru centra města (pozemek po bývalém Perunu, veřejné WC, přilehlé parky města a pozemek patřící církvi).

§  Podpora koncepčního řešení Klášterní ulice (režim provozu, parkování, spolupráce s podnikateli, kteří mají provozovny v tomto prostoru).

§  Prosazení výstavby nové MŠ 2.

§  Smysluplné využití následně uvolněné budovy MŠ 1 (volnočasové aktivity, školící centrum, spolkový dům)

§  Důstojné řešení prostoru autobusových čekáren na území města.

§  Rekonstrukce pěší trasy od klášterních schodů přes lávku a navazující schodiště na „Skalní město“.

BYTY A BYDLENÍ

§  Podpora výkupu vhodných objektů ve městě (ochranné investice) s cílem zařazení těchto objektů do bytového fondu města.

§  Podpora zateplení a rekonstrukce fasád na městských budovách pro snížení energetické náročnosti.

ZDRAVOTNICTVÍ A LÉKAŘSKÁ PÉČE

§  Chceme zachovat a aktivně podporovat rozsah zdravotnictví a lékařské péče na území města formou nabídky městských bytů pro zdravotní pracovníky a podílu města na vybavení příslušných ordinací.

SPORT A VOLNÝ ČAS

§  Rekonstrukce nevyužívaného sportoviště v areálu školy.

§  Finanční podpora sportovních organizací s programem pro děti z našeho města.

§  Podpora sportovních aktivit a podniků na území města

CESTOVNÍ RUCH

§  Rekonstrukce a modernizace autokempu a přilehlého městského koupaliště.

§  Zpracování kvalitních materiálů podporujících cestovní ruch ve městě (zmapování aktuálního stavu, vytvoření informačního adresáře).

§  Zajištění veřejné Wi-Fi (vybrané body v centru města).

§  Podpora údržby cyklostezek a turistických tras.

§  Úprava městské vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity s ohledem na vznik nových ubytovacích zařízení převážně pro agenturní zahraniční pracovníky.

BEZPEČNOST A DOPRAVA

§  Zklidnění dopravy v centru města. Bezpečnější přechody pro chodce, parkování podél ul. Jizerská, zpomalení provozu instalací retardérů nebo semaforů, více vyhrazených parkovacích míst.

§  Dořešení kamerového systému na území města.

EKOLOGIE

§  Vybudování sběrného dvora a městské kompostárny se školenou obsluhou.

§  Důstojné řešení kontejnerových stání komunálního a tříděného odpadu na území města.

EKONOMIKA MĚSTA

§  Budeme usilovat o získání finančních zdrojů prostřednictvím grantů z rozpočtu kraje, státu a EU.

§  Chceme podporovat ekonomicky vyrovnané hospodaření města s vytvářením finančního přebytku rozpočtu pro zajištění budoucího spolufinancování dotačních projektů.